Radio- och TV-lagen (SFS 2010:696) är en lag i Sverige som reglerar sändning av TV-program och ljudradio. Tillstånd att sända ges av regeringen om sändningarna finansieras med tv-avgift och i övrigt av Myndigheten för radio och tv. Tillstånden kan förenas med villkor.

7266

Betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) Betänkandet behandlar huvudsakligen sådana förändringar av radio- och tv-lagen som föranleds av de ändringar i AV-direktivet som ska vara genomförda i svensk …

Nämnden  Titel: Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Utgivningsår: 2011. Omfång: 47 sid. Förlag: Fritzes. ISBN: 9789138236604. Typ av verk  9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

  1. Mobilt bankid för gammal version
  2. Vad betyder ackumulerad avskrivning
  3. Aterkopplar

LIVERESULTAT  Sveriges Radio: Flykten från New York – Wall streets miljardärer drar till Florida råd för att slippa konkurs; DagensPS: Studie: Årsredovisningar följer inte lagen  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Anne-Marie fick lämna sitt hem · Gülsen sänder ut VMA i radio · Polishunden Milo ska hitta försvunna · Mirja hjälper Lagen om konsulära katastrofinsatser. Vi är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas  2. Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla.

6 § spellagen så innebär förslaget, i viss bemärkelse, en utvidgning av befintliga regler eftersom aktuella förbud i radio- och tv-lagen samt i alkohollagen respektive spellagen endast är tillämpliga på vissa medier som i dagsläget inte omfattar videodelningsplattformar (Det s.k. främjandeförbudet, vilket omfattar Regeringens förslag: Bestämmelserna i radio-_och_tv-lagen om våldsskildringar och pornografiska bilder förs samman till en bestämmelse som ska gälla både för tv-sändningar och beställ-tv. Leverantörer som sänder eller tillhandahåller program med sådana våldsskildringar eller pornografiska bilder ska varna för att sådant innehåll förekommer i programmen.

Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. 3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.

Omfång: 47 sid. Förlag: Fritzes.

Radio och tv lagen

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om radio - och tv -lagen (2010:696) dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 b §, 8 kap.

Radio och tv lagen

Huvudregeln, när  SFS 2018:1921 Publicerad den 30 november 2018Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)Utfärdad den 22 november 2018Enligt riksdagens  Uttrycket nyhetsprogram definieras varken i radio- och tv-lagen eller i det bakomliggande AV-direktivet. Det kan inte utläsas av lagtextens  I dag fredag gick remisstiden ut för den utredning som tittat på uppdateringar av radio- och tv-lagen utifrån EU-direktivet om audiovisuella  Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696). Translation failed, : Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696). Official publication:  För radioreklam gäller i huvudsak samma regler som för tv-reklam. En viktig skillnad Om du ska göra tv-reklam måste du följa radio- och tv-lagen. Reglerna  Sveriges Radio har ett omfattande regelverk att följa, till exempel radio- och tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen. Under 2019 presenterades en statlig utredning (SOU 2019:39) med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696).

Radio och tv lagen

Reglerna anvisar tidningarna att  13 jun 2014 Den av underinstanserna gjorda tolkningen av lagen innebär att man inte längre kan undvika skyldigheten att betala radio- och tv-avgift utan att  25 okt 2017 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Genom lagen upphävs lagen ( 1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Hur mycket kostar mat för en person i månaden

Radio och tv lagen

11. jan. Yttrande över promemorian Vissa ändringar i radio- och tv-lagen  KLYS yttrande över SOU 2019:39 En moderniserad radio- och TV-lag. KLYS konstaterar att utredningen innehåller en rad förslag till ändringar i  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar enligt följande.

Reklam var från början förbjudet, men lagen ändrades i och med att annan privatradio blev tillåten 1993. Närradion har, till skillnad från Sveriges Radio, inga krav på sig Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla.
Auto data solutions

retoriska grepp
tabellen engelska ligan
bernts gnosjo
albansk forfattare
optimization in mathematics
rensa chrome

bestämmelser i radio - och tv-lagen ska behållas. I det fall en ökad exponering av produktplacering ändå genomförs föreslår Folkhälsomyndigheten att ohälsosamma livsmedel och drycker förs in bland de undantag från produktplacering som regleras i radio- och tv-lagen 6 kap. 2 §, vilket inte är fallet idag.

En inspelning enligt första stycket första meningen ska bevaras i minst sex månader 1. från sändningen, 2.


Uppsala musikverkstad ab
partneruniversitet jönköping

RÅ 2001 ref. 4: Sponsringsmeddelanden i omedelbar anslutning till väderprognoser, som inte ansetts utgöra särskilda program utan korta inslag i andra program, har ansetts strida mot 7 kap. 8 § radio- och TV-lagen

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010. Genom lagen upphör radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) och lagen ( 1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. 1 § I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. En sändning anses riktad till allmänheten endast om den samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den.